Počas ostatného týždňa bol na Slovensku štátny sviatok a práve tento mimopracovný deň využila Rally komisia Slovenskej asociácie motoristického športu na svoje jesenné rokovanie.

Samotnému zasadaniu predchádzalo stretnutie so súťažiacimi a organizátormi rally v Rimavskej Sobote, za účasti viceprezidenta SAMŠ JUDr. Vladimíra Bánociho.

Úvod stretnutia patril nedávno ukončenej sezóne v oboch slovenských seriáloch rally. Gabriela Szczeczinová, predsedníčka RK SAMŠ vyzdvihla jej pozitívne stránky, ku ktorým patrila najmä skutočnosť, že v priebehu celej sezóny nedošlo k závažnej mimoriadnej udalosti. Uskutočnené podujatia mali dobrú úroveň, účasť súťažných posádok v majstrovstvách republiky i v Slovenskom rally pohári bola taktiež veľmi dobrá aj napriek skutočnosti, že pre súťažiacich, a ešte viac pre organizátorov je v tejto dobe veľmi náročné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov. Vďaka patrí spoločnosti Melico, ktorá zabezpečila promotéra tohoročného seriálu Majstrovstiev Slovenska – DMACK Tyres RALLY 2011 a tiež spoločnosti Slovakia Rally Systém za zabezpečenie tlačových stredísk.
Účastníci rally sa v priebehu roka stretli s viacerými novinkami. Bol to napr. jednotný systém elektronického prihlasovania sa, za účelom zvýšenia bezpečnosti posádok bolo zavedené vozidlo „99", ktoré prechádza traťou po posledným súťažiacim, ešte pred otvorením trate rýchlostných skúšok známou „šachovnicou". Zlepšili sa „informačné kanály", ktorými Rally komisia zabezpečuje pre súťažiacich ale i organizátorov pravidelný prísun informácii. Okrem oficiálnej webstránky SAMŠ a existujúcej autosportfoto.sk bola spustená stránka www.rallyportal.sk, na ktorej je aj kompletný výsledkový servis. Informácie prúdia oboma smermi aj prostredníctvom facebooku všetkým, ktorí sú zaregistrovaní v skupine „RK SAMŠ info".
Členov Rally komisie mrzí fakt, že stále sa nepodarilo nájsť prostriedky na zabezpečenie monitorovacieho systému na všetkých existujúcich podujatich rally. K zvýšeniu úrovne súťaží by iste prispelo, ak by sme mali na Slovensku viac organizátorov, ktorí sú schopní zabezpečiť svoje podujatie na úrovni zodpovedajúcej majstrovstvám SR s kompletným bezpečnostným zaistením podľa požiadaviek Medzinárodnej automobilovej asociácie FIA. Nedostatok finančných prostriedkov a finančná náročnosť rally spôsobuje, že veľmi málo posádok sa zúčastňuje podujatí v zahraničí a v súčasnosti v podstate žiadna nie je pravidelným účastníkom európskych alebo svetových seriálov.

V druhej časti stretnutia zúčastnení prediskutovali aj viaceré otázky súvisiace s pripravovanými zmenami predpisov pre budúci rok, ale aj niektoré organizačné novinky, ktoré na súťažiacich čakajú.
K pripravovaným zmenám v novej sezóne patrí zrušenie Junior Rally Pohára v podobe, ako existoval doteraz. V dôsledku zmien vo vyhláške je možné vlastniť vodičský preukaz v Slovenskej republike už od 17-tich rokov. RK SAMŠ preto navrhuje vypísať v rámci Majstrovstiev Slovenska klasifikáciu „Junior" určenú pre jazdcov vo veku 17 – 21 rokov na vozidle s objemom do 1600 cm3. Jazdec musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B a celoročnej licencie SAMŠ. V prípade, že jazdec ešte nedovŕšil 18 rokov, jeho spolujazdec musí byť držiteľom medzinárodnej licencie jazdca a aj držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B po dobu minimálne 10 rokov.

Viaceré novinky by sa mali týkať Slovenského Rally Pohára, ktorý by mal postúpiť na vyšší kvalitatívny stupienok. Pri pozornom sledovaní diania v tomto seriáli v uplynulých dvoch rokoch došla RK SAMŠ k záveru, že hodinová inštruktáž jazdcov nie je dostatočná k pochopeniu celej zložitosti podujatia rally. Preto navrhuje zrušiť denné licencie v SRP a zároveň pre nových žiadateľov zavádza praktickú rally školu.
Dôjde k skvalitneniu a zvýšeniu bezpečnosti aj v oblasti súťažných vozidiel, pretože od roku 2012 musia mať všetky vozidlá SRP vystavené športový preukaz a teda musia prejsť testovaním technickými komisármi SAMŠ.

Viaceré diskusné príspevky sa týkali problematiky retardérov. Toto je problém, o ktorom sa dá diskutovať a popísať naozaj dosť. RK SAMŠ sa ním zaoberala už v priebehu sezóny, najmä otázkou penalizácie pri nesprávnom prejazde retardérom. Pre budúci rok pripravujeme úpravu tohto predpisu.
Žiaľ v diskusii bolo potrebné vynechať oblasť pripravovaných zmien v národných technických predpisoch, nakoľko RK SAMŠ ešte nedostala návrhy pre rok 2012 od Technického výboru.

Samotný deň štátneho sviatku využila Rally komisia na prejednanie konkrétnych návrhov nových predpisov, ale aj na prípravu budúcoročného kalendáru rally na Slovensku. Z dôvodu, že niektoré otázky ohľadom kalendáru súťaží ešte nie sú celkom doriešené, o jeho konečnej verzii vás všetkých budeme informovať v priebehu nasledujúcich dní.

 

Rally komisia SAMŠ

Sdílet

O autorovi

Komentáře